Lajmet E fundit

Si ndodhi dhe pse zh.dukja e shqiptarëve të Kosturit në Greqi? (video)

Dikur Kosturi dhe fshatrat e tij jetoheshin masivisht nga shqiptarët… Por gjërat ndryshuan pas vitit 1913 më parë dhe 1923 më pas…. Një marrveshje shkembimi popullesie mes Turqise e Greqise, i konsideroi shqiptaret myslimane te ketyre aneve, si turq…

Kjo donte te thoshte se ata duhet te zhve.ndoseshin ne Turqi, ndersa ne ke.mbim te tyre, ketu do te vinin banore greke…. Si u bosh.atis qyteti i Kosturit, por edhe fshatrat nga shqiptaret ? Ku shkuan te larguarit dhe perse kjo histori ka mbetur gjithmone ne hije ?
Historitë personale të pasuesve të familjeve që u de.tyruan të larg.ohen 98 vjet më parë nga shtëpitë e tyre… Dokumentat, dëshmitë, rrëfimet… Si u ndanë mijëra familje ? Çfarë ndodhi me to ?

Programi “Gj.urmë Shqi.ptare” përfshin një audience të të gjitha moshave. Përfshirja e temave his.torike, zbu.limi i zonave të ndryshme, brenda dhe jashtë Shqipërisë, promovimi i pjesëve të fjetura, shpalosja e kulturës, trashëgimisë, ndërthurur me të sotmen bën që audienca e përthithur të jetë e konsiderueshme dhe gjithëpërfshirëse. Një pjesë e temave historike apo edhe e zonave që trajtohen në Gju.rmë Shqi.ptare nuk njihen ose janë trajtuar përciptazi në historiografinë shqiptare.