Lajmet E fundit

Udhëtim tron.ditës : Si trajtohen mizo.risht shqiptarët në bu.rgun famëkeq grek (video)

Bu.rgu fam.ëkeq i Korydallos ka qenë shumë herë në qe.ndër të vëm.endjes jo vetëm të sht.ypit grek, por edhe shqiptar për shkak të pë.rplasj.eve mes të bu.rgosu.rve që në disa raste kanë për.funduar në fat.al.itet.
Mediat greke i kanë kushtuar për herë të parë një do.kumentar këtij ins.titucioni të vuaj.tjes së dë.nimit, që është i sigu.risë së la.rtë. Dokumentari tregon prob.lemet e të dë.nuarve, ku mes tyre ka edhe shqi.ptarë, si e ka.lojnë kohën dhe vështi.rësitë.

Me qe.litë ha.pur në bu.rgun e Korydallos, pa nd.odhur asnjë in.cide.nt, në korridore bashkë me gazetarin ecën për herë të parë një zyrtar qeveritar, sekretarja e Përgjithshme e Politikës Kun.dër Kr.imi.t, Sofia Nikolaou.
Të burgo.surit flasin për je.tes.ën në bu.rg, ëndrrat e tyre, por edhe mënyrën se si e kalo.jnë kohën deri në daljen nga qe.lia. Ata par.aqesin pikë.pamjet e tyre mbi bu.rgjet, mbi atë që duhet të ndry.shojë dhe përmi.rësojë je.tën e të bur.gosurve ndërsa tregojnë histori të ndr.yshme.

Intervista është një sen.sacion pasi nuk ishte në zyrë por në kor.ridoret e bur.gut. Në një moment Sofia Nikolaou ulet në një tr.yezë me të bu.rgosur.it, të cilët kanë kërk.esa të ndryshme. Njëri prej tyre kë.rkon që të për.qafojë vajzat e tij.