Lajmet E fundit

SHBA do u kërkojë llogari të korruptuarve, disa të tjerë janë në listë…

Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim, e anë të një postimi në Twitter shkruan se Presidenti Biden vendosi sot zyrtarisht luf.timin e kor.rupsi.onit si një interes thelbësor i sig.urisë kombëtare të SHBA.

Kim ka dhënë një mesazh të fortë duke theksuar se SH.B.A do të ndër.marrë më shumë hapa për të kërkuar llogari ndaj individëve të kor.ruptuar, organizatave kr.imin.ale tran.snacionale dhe të tjerëve.

“Presidenti Biden vendosi sot zyr.tarisht lu.ft.imin e korrup.sionit si një interes thelbësor i sigurisë kombëtare të SHBA. Prandaj, qeveria e SH.B.A.-së do të ndërmarrë më shumë hapa për të kërkuar llogari ndaj individëve të kor.ruptuar, organi.zatave kr.imi.nale tran.snacio.nale dhe të tjerëve. Hapat do të përfshijnë for.cimin dhe ndërtimin e san.ksioneve anti-kor.rupsion të synuara; for.cimi i veprimit të zbatimit të ligjit; dhe rritjen e mbështetjes për shoqërinë civile, mediat, organet shtetërore dhe lokale, partnerët ndërkombëtarë dhe aktorët e tjerë të mbikëqyrjes dhe llogaridhënies.”, shkruan Kim.