Lajmet E fundit

Si Quhet Kjo B Ime, Gjendet Me Shumice Ne Malet Tona Dhe Vlera E Saj I Kalon 1000$Kg..!?

Ta rtuf është një bimë e rrallë, që i ngjan patates dhe kërpurdhës dhe ka shijen e djathit dhe qepë të vjetër.
Kjo b imë gjendet edhe në malet Kelmendit, Dukagjinit dhe mbas majes së Cukit në Shqipëri.

T artuf gje nden nën tokë në s imbiozë me rrënjën e një ba rishte apo peme, dhe d allohen nga aroma e tyre. Ekz istojnë mbi 70 lloje të t artufit.

Ta rtufi i zi një k ilogram k ushton diri në 1 mijë euro.
Qentë të tr ajnuar përdoren për të gje tur këtë “k ërpudhë” të rr allë, Është e vë shtirë të gjesh, sepse rri tet ekskl uzivisht në male të larta me t erren të egra dhe nuk m und të k ultivohet art ificialisht.
Përveç k ushteve të ve çanta të mb arështimit, ta rtufët kanë ar omë u nike që vjen me një p ërzierje të shiut dhe tokës së papr ekur, e cila i jep një k ontakt të veçantë çdo va kt me pak gram zha rdhok këp urdhash.

Përveç vlerave ga stronomike, t artufi janë gjithashtu shumë të sh ëndetshme, sepse ato r ivendosin qe lizat e tr urit dhe f orconë tr upin.