Lajmet E fundit

Shqipëria vend i “çudirave”: Sekretet e ba.zës usht.arake të Gjadrit, dikur “shtëpia” e avionëve, sot… (VIDEO)

Shqipëria mund të jetë një vend me destinacione shumë të bukura turistike dhe jo vetëm. Vendi ynë mund të bëhet atr.aksion edhe për personat që pëlqejnë usht.rinë dhe sek.retet që ajo ofron.
Duke pasur të parasysh të kaluarën e Shqipërisë, ku në kom.unizëm u ndër.tuan me qindra mijëra bun.kerë, tu.nele dhe ba.za us.htarake, kjo mund të jetë një pikësynim në të ardhmen për të tërhequr sa.dopak turistë. Dhe në fakt, këtë herë, është një media e huaj e cila është ndalur dhe ka konsideruar ba.zën aj.rore të Gjadrit si një prej bazave ush.tarake sek.rete përreth botës.

“Baza Ajrore e Gjadrit është një ba.zë e kohës së ko.muni.zmit e cila është ndërtuar në një kodër në Shqipërinë Veriore”, shkruan Sofrep.
Duke filluar nga vitet 1970, kjo bazë ka qenë shtëpia e avi.onëve MiG dhe aero.planëve sov.jetikë e kinezë të asaj kohe. Baza e Gjadrit ishte e “var.rosur” në një anë të malit dhe thuhet se brenda kishte disa tu.nele. Tashmë është jashtë përdorimit, por dikur ishte një lab.irint tune.lesh, mje.tesh ajrore dhe burrash që lu.ftonin.

“Një gjë e pabesueshme për këtë bazë ishte se avi.onët do të flu.turonin nga Gjadri nga ana e një mali. Pil.otëve u është thënë se duhet të sigu.roheshin që të mos ktheh.eshin gjatë ngj.itjes sepse rre.zikonin përpl.asjen me anën e malit ku ishte ven.dosur ba.za”, shkruan më tej Sofrep.

“Banorët” kryesorë të Gjadrit ishin avi.onët Mi G-19, Mi G-17 dhe Mi G-21. Shumica e tyre qëndrojnë ende në Gjadër, por zyr.tarët shqiptarë kanë menduar për shitjen e tyre. Po ashtu mendohet që një pjesë e konsiderueshme e tyre të vendosen në mu.ze të ndryshme në Shqipëri.

Baza ajrore e Gjadrit i përs.htatet në mënyrë perfekte mijëra bun.kereve që tregojnë realitetin e Shqipërisë kom.uniste. E gjithë kjo infr.astruk.turë u ndërtua nga Enver Hoxha, pas fr.ikës nga push.timi të huajve. Flut.urimi i fundit nga Gjadri u krye në vitin 2004. Kur e sheh të bra.ktisur është shumë e vështirë për të besuar se dy dekada më parë ishte e mbu.shur me tu.nele, ush.tarë dhe avi.onë luft.arakë gati për çdo moment për vendin.

Megjithatë mund të ketë dritë në fund të tun.elit edhe për Gjadrin pasi po mendohet që të hapet ose për tur.izëm ose të rik.thehet për përdorim us.htarak edhe njëherë.