Lajmet E fundit

Si e mori emrin apo titullin “Skënderbe”, Gjergj Kastrioti ynë

Në disa literatura gjejmë se me t’u marrë pe.ngë atij iu dha emri Skënderbe, por ka edhe dok.umente his.torike tjera se si në fa.kt ai e mori këtë tit.ull apo emër të fam.shëm të Lekës (Skënderbeut).
Kështu nisur nga kjo nuk is.hte Sull.tani i cili i ve.ndosi i pa.ri epi.tetin si Skënderbeu ose Leka (Aleksandër), Gjergj Kastriotit, por his.toria e dhë.nies së këtij epi.teti apo titulli ,është ndryshe sipas disa kro.nis.tëve dhe dok.ument.eve e pë.rshkri.meve hist.orike të asaj kohe.

Thuhet se pas një be.teje për.cak.tuese e str.ateg.jike që Gjergj Kastrioti kishte fit.uar me ush.trinë e tij që kom.ando.nte nën oborrin e Sull.tanit, pasi u kt.hye tri.umf.ues i pl.otë i saj, duke hyrë në oborrë të gjithë us.htar.ët që kishin parë me sy.të e tyre atë fitore e qua.nin Skënderbe, Skënderbe e që në gju.hën arbërore i bie Leka (Aleksandër), Leka (Aleksandër).

Me të dë.gjuar Sul.ltani se si us.htarët e thë.rrisnin kështu Gjergj Kastriotin ai thirri afër vetes disa nga us.htar.ët dës.hmitar dhe i pyeti se pse e thë.rris.nin atë ashtu, ata i shpj.eguan për mreku.llitë që sytë e tyre kishin parë dhe fit.oren e marrë si rru.feja nga i madhi Gjergj Kastrioti. Atëherë Su.lltani i urd.hëroj dek.oruesit e titujve sipas pro.tokollit dhe e nd.eroi e i dha titullin Skënderbe ose Leka (Aleksandër).

Poashtu ka edhe kron.istë tjerë që thonë se këtë epi.tet, titull apo atë emër e mori pasi fitoi në due.lin ndaj Jampsa dhe Sajas, pra be.teja e dy kun.dërs.htarëve me vetëm Gjergj Kastriotin përballë. Sido që të jetë nga ajo kohë ai mbante edhe atë titull sipas meri.tës së plo.të të tij dhe vir.tyt.eve e kara.kterit që kishte arbërori ynë Gjergj Kastrioti i Madh.