Lajmet E fundit

Disa mesazhe nga Fatmir Mediu që po alar.mojmë Familjen Berishën me të vërtetën e Gërdecit? Foto

Fatmir Mediu deklaroi për herë të parë se kishte folur me Shkëlzenin pas shpë.rthimit në Gërdec dhe se kishte zb.atuar vendimin e qeverisë, Berisha merr mesazhin dhe nis su.lmet ndaj Gjykatës së Lartë që ka në dorë rek.ursin e Mediut kundër hapjes së do.sje.
Ish-ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu duket se nuk do të dalë para gj.ykatës për rolin e tij si zba.tues i ske.mës së korru.psionit me pa.soja të kob.shme në Gërdec, pa marrë me vete edhe ko.kat që fshiheshin pas biznesit të vd.ekjes.

Teksa Gjykata e Posaçme e Ape.lit ka pranuar me 24 shtator 2021 kërkesën e SPAK për ta hapur do.sjen e Gërdecit, Fatmir Mediu, për herë të parë pas 13 vitesh, ka nisur të japë disa sin.jale të qarta se është i gatshëm për të rrëfyer të vërtetën e Gërdecit, nëse dyshja që fshihet pas kor.rupsionit në Gërdec, nuk është më në gj.endje për ta mbr.ojtur nga veprimi i drejtësisë.
Më konkretisht, qëndrimet e fundit të Fatmir Mediut janë një mesazh kër.cënues për Shkëlzen dhe Sali Berishën, të cilët rez.ultojnë se kanë vepruar si shefat e Mediut në biznesin e korr.upsionit shtetëror në Gërdec, me pasoja 27 vik.tima, rreth 300 të pla.gosur dhe qindra banesa dhe biznese të rra.fshuara. Një grup pro.vash, fak.tesh, dës.hmish dhe rret.hanash konfirmojnë se pas Gërdecit qëndrojnë Sali Berisha me të birin, ndërsa Fatmir Mediu, në cilësinë ministrit të Mbrojtjes, ka zba.tuar direktivat e tyre, për ngritjen e fabrikës së vd.ekjes.

Për 13 vite me radhë, Fatmir Mediu i shp.ëtoi gjy.kimit për rolin e tij në Gërdec me man.ovra procedurale, lojën e imu.nitetin, afatet etj., sigurisht falë influencës së Sali Berishës në Gjyk.atën e Lartë. Me ‘fs.hirjen’ e gjyqtarëve të Berishës nga Vetingu në Gjykatën e Lartë si të kor.ruptuar dhe të lidhur me kr.imin, me ngr.itjen e SPAK dhe kërkesës për hapjen e do.sjes së Gërdecit, Fatmir Mediu, për herë të parë, e sheh vetën të rre.zikuar dhe pa mbr.ojtje politike.

Në këto rrethana, mundësia e vetme e Fatmir Mediut për të lehtësuar pozitat e tij, është të thotë të vërtetën dhe pse jo të kthehet në i pe.nduar i drejtësisë. Në një konferencë për shtyp të datës 3 nëntor 2021, Fatmir Mediu, e zhve.ndosi përgjegjësinë për Gërdecin në Këshillin e Ministrave, në atë kohë me në krye Sali Berishën.

Mediu u shpreh se “Urdhrat e ministrit për zhvillimin e procesit të dem.ontimit janë bazë dhe për zba.tim të vendimeve Këshillit të Ministrave dhe legj.islacionit në tërësi. Pesë ditë më pas, Fatmir Mediu, u ndal më në detaje në këtë version.

Mediu tha se “Të gjitha vendimet e qeverisë ini.ciohen nga ministritë përkatëse . Ministria e Mbrojtjes ka pasur detyrimin në bazë të NATO-s dhe Marrëveshjes së Stabi.lizim Asocimit eli.minimin dhe dem.ontimin e mun.icionit të tepërt, i cili përbente rre.zik. Detyra jonë ka qenë që të ope.ronim dhe nuk ka qenë një kompani, por 5 të huaja që merreshin me këtë proces dem.ontimi. Meqë ky ishte një rast spe.cifik që kishte të bënte me blerje për dem.ontim atëherë ne ia dresuam qeverisë njëherë më kërkesë për të bërë një proces të drejtpërdrejtë dhe pas debateve në qeveri u bë një akt normativ, i cili i zgjeronte masën e veprimit Ministrisë së Mbrojtjes për rastet e tjera, që të mos shkonim gjithnjë në qeveri për çështje të tilla”.

Për herë të parë, Fatmir Mediu ka folur për një nga pikat më er.rëta të histo.risë së Gërdecit; Për Shkëlzen Berishën. Ky i fundit, para dhe gjatë ngr.itjes së fabrikës së demo.ntimit, ka shkuar 42 herë në zyrën e Mediut. Fatmir Mediu, menjëherë për shpër.thimit të Gërdecit, i ka tel.efonuar pikërisht Shkëlzen Berishës. Shkëlzeni kishte lidhje të shum.ëfishta me kompanitë që ndërtuan fabrikën, po bënin dem.ontimin dhe që po pak.etonin fis.hekët me et.iketa fa.lse për t’ia shitur kompanisë amerikane.

Fatmir Mediu pranoi se kishte folur në telefon me Shkëlzenin pas shpë.rthimit, duke i dhënë një mesazh të fortë Familjes Berisha. Sigurisht, Mediu rez.ervoi të shprehej se pse i kishte telefonuar pikërisht Shkëlzenit në ato momente dra.matike. “Në ditën e ngjarjes unë kam pasur shumë njerëz që më kanë marrë. Sipas tabulateve, ka tabulate që unë kam bërë telefonatë me djalin e kryeministrit, por kjo është abs.urde, sepse po e bëj dhe një herë krahasimin. Çdo telefonatë që kam marrë ka qenë në raportet e solidaritetit. Në punën time si ministër unë i përgjigjem vetëm kush.tetutës, l.igjit, urd.hrave dhe vendimeve të qeverisë, në marrë.dhëniet e mia personale, unë nuk jam njeri që nuk hap telefonin dhe nuk flas me njerëz”, ka pohuar Mediu.

Nga ana tjetër, Sali Berisha duket se i ka marrë mesazhet e ish ministrit të tij. Berisha befas ka nisur një sulm të egër ndaj anëtarëve të Gjykatës së Lartë, të cilët do të shqy.rtojnë re.kursin e Fatmir Mediut për të rrë.zuar vendimin e Gjykatës së Apelit për hapjen e do.sjes së Gërdecit.