Lajmet E fundit

Dokument/ Tre arsyet që e bënë Aleksandrin e Madh vërtetë “të Madh” dhe me tipare Ilire

Aleksandri i Madh ishte vetëm 32-vjeç kur vd/iq. Por me gjithë jetën e shkurtër, ai arriti një famë që i rez/istoi shumë shekujve. Peran/doria e tij shtrihej në 2 kontinente, dhe ishte një sun/dimtar grek, mb/ret persian dhe far/aon egjiptian në të njëjtën kohë me prejardhje ilire.
Aleksandri ishte një udhëheqës stra.tegjik, një kom.andant i pakrahasueshëm, dhe një njeri shumë i zgjuar. Tiparet e forta personalitetit e bënë atë vërtet “të Madh”. Tre kanë qenë arsyet,që e bënë atë të dallohej nga liderët e tjerë në histori.

1.Kishte si mësues Aristotelin, filozofin e famshëm grek
Në këtë aspekt, nuk ka rivalë. Të rritesh nën ndi.kimin e “babait” të filozofisë botërore, është diçka e jashtëzakonshme. Ishte i ati i Aleksandrit, Filipi II i Maqedonisë, ai që e punësoi Aristotelin si filozof të oborrit mbretëror.

Përveç detyrave të tij në oborr, Aristoteli kaloi shumë kohë me Aleksandrin e ri, duke i mësuar njohuritë bazë mbi matematikën, shkencat, letërsinë dhe filozofinë. Kështu, Aristoteli luajti një rol themelor në formësimin e mendjes së princit adoleshent, për t’u bërë më pas luf.tëtari i madh që e njeh historia.

2.Kishte një paraardhës po aq të madh
Historia tregon se shumica e udhëheqësve të mëdhenj shpesh kanë një paraardhës të përkushtuar apo një mentor pas.ionant. Ky fakt mbeti i vërtetë edhe për Aleksandrin e Madh. Babai i tij Filipi II, punoi shumë dhe arriti të krijojë një sup.erfuqi nga Mbretëria e Maqedonisë mes qyteteve të tjera të lashta greke.

Usht.ria maqedonase mburrej me kalorësinë e saj të shkëlqyer, e cila dominonte edhe në bet.ejat më br.utale dhe me një fal.angë maqedonase unike. Fal.anga drejtkëndore përfshinte burra që mbanin sht.iza të gjata,që mars.honin në formacione të lidhura ngushtë mes tyre në disa rreshta.

Fal.anga të ngjashme mbetën një stra.tegji popullore luf.tarake në fushat e be.tejës për një kohë të gjatë. Pas vd.ekjes së të atit, bashkë me fronin Aleksandri tra.shëgoi edhe një nga us.htritë më të forta në botë. Kontributet e rëndësishme të Filipit, i dhanë një shtysë Aleksandrit 20-vjeçar që të mar.shonte drejt ar.miqve të tij dhe të push.tonte shumë territore pa ndonjë pen.gesë serioze.

3.Kishte në dispozicion Pera.ndorinë e madhe Persiane
Rajoni i Mesdheut ishte nën kontrollin e Peran.dorisë së madhe Persiane për disa shekuj, derisa ajo u pu.shtua nga Aleksandri. Gjatë bet.ejës për të pus.htuar tokat e Mesdheut, Aleksandri dhe ush.tria e tij prej 50.000 vetash u nd.esh ballazi me usht.rinë e fuqishme persiane prej 2.5 milionë ush.tarësh të kryesuar nga mbreti Dari III.

Gjatë njërës prej bet.ejave të tyre pranë qytetit Gaugamela në Persi, Aleksandri urdhëroi mbi 1 mijë njerëzit e tij që të sul.monin tru.pat e Darit. E quajtur edhe “sak.rifica e pe.ngut”, kjo stra.tegji e shpërqendroi Darin. Ajo lëvizje i dha mundësi Aleksandrit që të vazhdonte me lëvizjen e tij të radhës stra.tegjike, ku ai nisi një s.ulm të plotë ndaj usht.risë persiane.

Pavarësisht se kishte një us.htri me një numër shumë më të vogël se ri.vali, Aleksandri fitoi me sukses kundër Darit dhe usht.risë së tij. Jo shumë kohë më vonë, Dari u v.ra nga kushërinjtë e tij, dhe kjo kthesë e ngjarjeve e bëri Aleksandrin mbr.etin e Persisë. Në atë moment peran.doria e tij shtrihej në Iran, Irak, Palestinë dhe Afganistan.