Lajmet E fundit

2011 / Bamir Topi jep dëshnminë e “errët” : Berisha tentoi të më eli.min.onte në mesnatë, refuzova t’i mb.uloja 4 vr.asje

Bamir Topi, president i Shqipërisë gjatë perjudhës 2007-2012, është një nga dësh.mitar.ët e gja.llë të disa prej kri.meve të Sali Berishës, i cili ditët e fundit është fu.tur në listën e z.ezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Dy ditë pas vr.asj.eve të 21 Janarit 2012, Sali Berisha i dë.rgoi Lulzim Bashën në zyrë Bamir Topit, duke i kërkuar bashkëpunim në mb.ul.imin dhe ma.nipu.limin e vr.asjes së 4 qytetarëve të paf.ajshëm dhe pla.gosjen e gjashtë të tjerëve. Në emër të Berishës dhe me porosi të tij, Basha paraqitet në zyrën e Bamir Topit, duke i kërkuar të merrte në patr.onaszh kry.eprokur.oren Ina Rama, për të mos he.tuar për kr.imin e 21 janarit dhe për t’i fa.tuar vr.asjet Edi Ramës. Me këtë lëvizje, Berisha kërkon jo vetëm të shfajësonte vetën, por të arr.es.tonte Ramën për organizimin e vr.asj.eve.

Bamir Topi ka rrë.fyer se ka ref.uzuar kërkesën e Berishës për të bashkëpunuar në këtë kr.im, ndërsa ka para.lajmëruar Bashën të kishte kujdes pasi kishte një do.sje të hapur. Ky ref.uzim Bamir Topit do t’i kus.htonte shtr.enjë. Natën e 23 janarit, Sali Berisha rre.thon shtëpinë e Bamir Topit me njerëz të botës së kr.im.it, pol.icisë, SHIU-t dhe ga.rdës. Kur rreth.onte banesën e Presidentit të Republikës, ima.gjino.jeni se çfarë mund të bënte Sali Berisha me dës.hmitarë apo bashkëpuntorë të tjerë. Bamir Topi tashmë nuk ishte thjeshtë një kundërshtar për Sali Berishën, por një dësh.mitar i përpjekjeve tē tij për të ndë.rhyrë në drejtësi për sab.otimin e het.ime.ve për 21 Janarin.

Në rrë.fimin e tij tr.ondi.tës, Topi thotë se është veshur sportiv dhe ka dalë nga banesa me makinë. Topi është futur me shp.ejtësi me makinë rrugëve të Kinostudios, por pas i ndiqnin makina të dy.shi.mta me njerëzit e Sali Berishës. Njerëz të besuar të Berishës, pjesë e ga.rdës, po.licisë dhe shë.rbimit të ush.trisë ndiqnin nga pas presidentin e vendit nëpër rrugica të errëta, me sa duket për ta eli.min.uar. Shoferi i Topit ka bërë disa man.ovra dhe ka ar.ritur me shpe.jtësi të futej rrugës së Dajtit, duke iu shp.ëtuar ndjekësve. Dëshmia e Bamir Topit është ndoshta më e rënd.ësishme në kushtet ak.tuale kur pro.kuroria dhe SPAK kanë hapur do.sjen e 21 Janarit.

Dëshmia e Bamir Topit

“Të nesërmen, më datë 23 janar, ditë e diel, herët në mëngjes mora një telefonatë nga Lulzim Basha, ministër i Brendshëm dhe pas përshëndetjes së rastit kërkoi të më takojë. Rreth orës nëntë të atij mëngjesi e prita Lulin në një zyrë të improvizuar në banesën time. Ishte i shqetësuar, nuk e fsh.inte dot gje.ndjen e tij dhe ndërrimin e kursit të ngj.arjeve.–Mirëmëngjesi, mirë se erdhe! –hapa bisedën.

–Mirëmëngjesi! Ndoshta herët se është dhe e diel! –më tha.

–Jo, i thash. Jam pothuajse pa gjumë gjithë natën duke ndj.ekur ç’po ndodh. Meqenëse jemi këtu, ç’po ndodh në këndvështrimin tënd në ma.rrëd.hëniet me proku.rorinë? – vazhdova bisedën. Pas një hez.itimi të shkurtër më thotë: “Në fakt për këtë çës.htje erdha të bisedoj! Ne jemi të shqetësuar për urd.hërnda.limet e zinx.hirit kom.andues të Gard.ës”! Ai jo vetëm kishte ardhur me urdhrin e Saliut, por po përsëriste besn.ikërisht të një.jtat fjalë që shefi i tij i kishte thënë publikisht një ditë më parë. -Erdha të them edhe në emër të kryeministrit të ndë.rhyni të Prok.urorja e Përgjithshme për t’u tërhequr nga kjo iniciativë! – tha Luli duke mbyllur kërkesën e tij.

“Kjo ishte sipas meje çasti që do të kuptohej nëse presidenti merrte po.zicion në favor të qeverisë apo të kryetarit të shtetit, ku shë.rbimi i tij duhet të jetë kushtetues dhe jo arbitrar. Tashmë gjithçka ishte e qartë dhe vend.osmëria për të mbështetur prokurorinë ishte e pal.ëkundur.

-Dëgjo, Luli! Besoj se biem dakord që ka ndodhur një ngj.arje e përm.asave tra.gjike, me imp.likime të rënda të politikës dhe shtetit. Unë jam kryetar shteti dhe interesi është që me qetësi të ven.dosemi të zbu.lojmë shka.ktarët, duke filluar me politikanët, demostruesit, poli.cët, gar.distët e kushdo qoftë pas tyre. Unë nuk mund të marr përg.jegjësi historike për të dev.ijuar të vërtetën. I kam dhënë besimin kry.eprokur.ores në një takim të zhvilluar dje, nga ku rezulton se qeveria dhe gar.da apo poli.cia nuk po bashkëpunojnë për mbledhjen e pro.vave dhe het.imin. Në fund, para se të ndaheshim, duke dashur të ruaj një kom.unikim me njerëzor, ndoshta i dhashë një këshillë të panevojshme. –Shiko letrat e tua nëse i ke në rregull se kjo punë par.ashikoj se do të shkojë jo mirë.

Të dielën në mbrëmje ai (Berisha) mblodhi Parlamentin, ku deputetët besnikë të Sali Berishës bër.tisnin për gr.usht shteti. Dita iku shpejt dhe lu.fta med.iatike ishte vendosur në go.jë të gazetarëve apo analistëve, të cilët ishin pozic.ionuar në llo.goret e palëve. Ndërkohë unë isha në kontakt me miqtë në ndërkombëtarë te të cilët ndihej shqe.tësimi në rr.itje. Nuk kishte ndodhur kurrë më parë, që kryeministri, veç opozitës, ishte futur në kon.flikt me shtetin dhe përfaqësuesit e tij. Në mbledhjen e qeverisë, djallëzia e Berishës kishte ar.ritur kul.min. Ai foli këtu për sever të paprishur të Kryeministrisë, që ta ketë si alibi se kishte dijeni për këtë gjë, duke ia hed.hur fajin Gjergj Lezhjes, sekretar i Përgjithshëm i Kryeministrisë. Në fakt severi ishte fshirë natën e 21 janarit, ku Berisha ishte fshehësi si së vërtetës së hid.hur që do të tregonte se çfarë ndodhi brenda zyrave të tij, çfarë urd.hrash u dhanë dhe kush ishte atë ditë atje.

Nuk kishin kaluar disa minuta kur më telefonojnë me radhë Sali Shehu, Sami Gjergji, Aleksandër Biberaj, duke kërkuar takim për t’u kons.ultuar për situatën së bashku me Bensik Mustafajin. Pa kaluar 30 minuta nga fja.limi kërc.ënues i Sali Berishës në, banesa ima ishte bli.nduar me ofi.cerë të Gar.dës, njerëz të SHIU dhe besnikë të Sali Berishës. Kryetari i shtetit ndihej i rre.thuar dhe gati-gati si në arr.est sht.ëpie. Thërrita shoferin tim, Kujtimin, një mikun tim dhe të familjes, njeri besnik, duke i thënë se si ishte situata rreth e qark shtëpisë. Shkova, u vesha sportiv dhe u futa në makinë i ulur mbrapa. Makina po dilte nga rruga e shtëpisë sime duke shka.ktuar lëvizje e dy.shime tek ro.jet e shumtë që rapo.rtonin direkt tek ep.rorët e tyre, të cilët duhet të ishin ndalur për për.fshirje në ngja.rjet e dy ditëve më parë. Përfy.tyrohet që siguria e je.tës sime ishte tashmë në duart e miqve të kryeministrit… Makina kaloi postbllokun kryesor dhe u fut në rrugicat plotësisht në errësirë dhe pas dy man.ovrimeve në zonën e Kinostudios u kthye për të marrë rrugën e Dajtit, duke u siguruar se askush nuk kishte mundur të na ndi.qte….Kujt mund t’i shkonte në imagjinatë që kreu i shtetit po udhëtonte në ato kushte në errësirë e në një natë të ftohtë dimri, me erë dhe pa hënë”.