Lajmet E fundit

LAJMI FUNDIT ! Erdoğan con Pesh Gjithë Botën me Deklarate Për Ven.dimin E Ru.sise ! Nuk Du.ron, Ben Thi.rrje Qe…

Pr.esi.denti turk Erdogan de.non.coi vendimin e Vlad.imir Putin për të njohur pa var.ësinë e dy kra.hinave separa.tiste në Ukrainë du.ke e quajtur të papranueshëm vendimi i Rusisë për të njo.hur të ashtu quajturat Republika të Don.etskut dhe Luha.nskut është kun.dër Marrëveshjes së Minskut tha Erdogan për gazetarët gjatë një udhëtimi në Senegal të mar tën.

Aty thek sohet se ky vendim përbën shkelje të pas.tër të unit.etit politik të Ukrainës sovra.nitetit dhe integritetit ter.rito.rial të saj, stha Erdogan.
E konsi derojmë vendimin e Rusisë si të pa.pranueshëm.

Presi denti turk u bëri thirrje të gjitha palëve që të tre.gonin vetë përmbajtje dhe deklaroi se Turqia është e hapur për të marrë pjesë në samitin e propo.zuar nga Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky Erdogan shtoi se Turqia po merr masa para.prake sigurie në rast se në Detin e Z.i ka për shkallëzim të ar mi.qësive. Duke qenë se jemi vend që lage.mi nga Deti i z.i duhet të merren shumë masa, deklaroi ai.