Lajmet E fundit

(foto)Mbishkrim nga piramidat në Bosnjë!! shkrim i para…

Në fotot e më poshtme është njëri ndër artefaktet që është gjetur në piramidat e Bosnjës të ndërtuara diku mbi 12000 vite më parë, sipas dy analizave laboratorike të bëra në GJermani (njëra në fugat e ndërtimit e tjetra mbi nje fosil të gjetur mbrenda).
Aty është e shkruar apo skalitur ” E SΛ 2SKE”.

Unë jam nisur nga fjala SKE që në shikim të parë të duket në kuptimin “nuk ke” apo s`ke, por s`ke i takon të t`folurit bashkohor andaj duke e ditur se vendëndodhja e artefaktit është në viset veriore ilire jam bazuar në dialektin verior gegë ku edhe vjen kuptimi SKE me një zanore që nuk shkruhet me alfabetin tonë por thuhet një “e” mes e-së dhe ë-së në kuptimin SKE=SKEJ që ende përdoret përdoret në popull apo SKAJ në gjuhën e unisuar.
Shkromja e parë E mund të varieroj si :e,dhe edhe apo eh etj.

Fjala e mesit “SΛ” na kujton fjalën SËLL,SËLLE,SËLLTE apo SALL e cila përdoret ende ngapak në veriun e Shqipëris (shkoder etj) Kosovë e gjetiu por jo në jugë dhe ka kuptimin VETËM apo veq,Dhe do të vijmë në përfundimin e shkrimit “e sëll skej”,Por duke i shtuar edhe shkronjën që i ngjanë 2-shit të anuar (në foto nënvizuar me ngjyrë të verdhë) që sipas alfbetit gllagoll sllavon është shkronja “ts” apo “c” dhe po të njejtën shkronjë e gjejmë në alfabetin e elbasanit por pak më të anuar ne të majtë dhe që i referohet shkronjës ç,

Atëher mua më bjen në përfundimin “E SΛ 2SKE” apo me tonat “E SLL Ç`SKE” apo”EH SËLL Ç`SKEJ” ose “eh vetëm (ta shohësh) çfar skaji”,duke mos i mohuar natyrën e shumnduarshme të kuptimeve të fjalës SKAJ.
Përndryshe do të ishte “…E S’LË QË S’KE “.

Duke parë rëndësin që është shkrim i para hiroglifeve ,që vërteton ndërtimin e piramidave në fjalë nga iliro-pellazgët dhe shum vlera të tjera të veqanta të këtij shkrimi apo relievi kodrinor i lus institucionet shtetërore të Shqipërisë dhe asaj të Kosovës ta finacojnë një analizë laboratorike të këtij artefakti se a i takon periudhës së ndërtimit apo më të vonëshme edhe pse ato kanë qenë të mbuluara me dhe!