Lajmet E fundit

Cilat qytete në Amerikë kanë më shumë shqiptarë ? Janë shumë në numër…

Ndër vite, popullsia shqiptare në SHBA është pë.rqëndruar kryesisht në disa vende. 60,000 shqiptaro-amerikanë janë të vendosur në New York – dhe përbëjnë ko.munit.etin më të madh të shqiptarëve në Amerikë. Rreth 43,400 jetojnë në Michigan – 21,300 në Masachusetts – 15,300 në Illinois dhe rreth 12,000 jetojnë në Connecticut, sipas një studimi të Universitetit të Oxford mbi diasporën shqiptare në Amerikë.

Ko.munit.eti shqiptar më rinor regjistrohet në Michigan, ku mosha mesatare është 26 vjeç. E ndjekur menjëherë pas nga ko.munit.eti në New York, ku mosha mesatare është 31 vjeç.
Em.igra.ntët e parë shqiptarë u vendosën në Boston dhe më pas u zhvendosën në pjesë të tjera të Massachusetts, ku nevoja për punë në fabrika ishte tepër e madhe. Përpara vitit 1920, pjesa më e madhe e shqiptarëve që em.igr.uan në Amerikë ishin ortodoksë nga qyteti i Korçës. Djem të rinj që em.igru.an nga nevoja ekonomike apo që kërkonin az.il politik dhe nuk mendonin se do të qëndronin gjatë në SHBA.

Nuk ndodhi kështu. Ata qëndruan në Shtetet e bashkuara të Amerikës ku morën edhe familjet e tyre me vete, për të ndërtuar një jetë të re.
Burrat dhe gratë që ju bashkuan këtij ko.munit.eti shqiptarësh në Amerikë, në vitet 1990 treguan se ishin pë.rqëndruar kryesisht në Bronx të New York-ut, e më pas në Massachusetts, Michigan, New Jersey etj.
Një tjetër destinacion amerikan ku nuk mund të mos takosh shqiptarë është edhe Staten Island në New York. 9% e këtij ishulli popullohet nga shqiptarë.

Lagjet shqiptare në Amerikë i rezistuan asi.milimit të plotë nga kultura amerikane. Ato shpesh janë ngatërruar me kultura të tjera, si ajo armene apo greke, por gjithmonë kanë arritur me sukses të ruajnë ide.ntitetin, traditat dhe kulturën e tyre, duke u organizuar në kl.ube, shoqata apo bashkësi të formave të ndryshme.
Përqëndrimi i shqiptarëve në një zonë gjeografike i ka ndihmuar ata jo vetëm në ruajtjen e kulturës dhe lehtësimin e përshtatjes në shtetet amerikane, por njëkohësisht i ka lejuar organizimin zyrtar me qëllim lo.bimi ndaj institucioneve so.cia.le dhe politike. Mes or.ganizatash të ndryshme të formuara nga shqiptarët në Amerikë, e para ishte ajo e “Këshillit Kombëtar Shqiptaro-Amerikan” që edhe sot drejtohet nga anëtarë historik të diasporës shqiptare dhe ka si mi.sion kryesor lo.bimin për shqiptarët dhe promovimin e pa.qes dhe zhvillimit ekonomik në Ballkan.

Organizimi i ko.munit.etit për të përmirësuar kushtet e jetesës dhe të drejtat në Shtetet e Bashkuara ka sjellë edhe mundësimin e shërbimeve të ndryshme në gjuhën shqipe. Në ditët e sotme, në Shtetet e Bashkuara ka shqiptarë të cilët ofrojnë shërbime në gjuhën mëmë, duke thjeshtuar pro.cesin për shumë bashkëkombas të cilët mund të mos e njohin ende gjuhën angleze.

Pë.r fit.imet që ko.muni.teti shqiptar në Amerikë ka marrë për shkak të organizimit dhe bashkimt me njëri-tjetrin janë të natyrave të ndryshme. Lehtësirat vijnë në aspektin so.cial, kulturor, politik, fetar por kryesisht atë njerëzor, ku çdokush mund të gjejë një mbështetje ‘familjare’, i rrethuar nga bashkëkombas që kanë kaluar tra.nzicionin dhe përshtatjen në jetën e tyre të re.