Lajmet E fundit

Këto janë arsyet pse Sërbia është ende më e fo.rtë se Shqiptarët

Sepse ka me vete Rusinë? Se edhe Kina i qëndron më afër?
Sepse me shumicën e vendeve kryesore evropiane ka marrëdhënie të kahershme e të ngushta?

Sepse kapitali i shteteve arabe me shumicë derdhet në Serbi? Sepse edhe Amerika në një moment (shih Grenellin!) më shumë mund ta mirëkuptojë Serbinë se sa Shqiptarët?
Nuk janë të parëndësishme të gjitha këto, dhe shumë të tjera që mund të renditen si pyetje, por arsyeja kryesore pse Serbia është më e fo.rtë se Shqiptarët është:

Historia nuk njeh ndonjë burrështetas apo u.shtarak serb që të ketë tra. dhtuar Serbinë në dobi e në favor të Shqiptarëve e të Shqipërisë!
Ndërsa ka një shekull qyshse Serbia ka pasur në krahë të saj tra. dhtinë kontinuitive të elitës shqiptare. Kjo atë e bën më të fo.rtë edhe në raportet e nd.ërsjella, edhe në raportet ndërkombëtare.

Edhe sot, njëzetë e sa vjet pas tërheqjes së sol.dateskës e të administrimit serb nga Kosova, Serbia këtu është e pranishme, e përfaqësuar dhe e inf. iltruar deri në majat më të larta të Republikës!

Salih Kabashi