Lajmet E fundit

Gazeta e famshme Irlandeze: Si përfituan Millosheviq dhe Berisha trα.gjedia në Kosovë

Slobodan Millosheviç, presidenti i asaj që ka mbetur në Jugosllavi dhe Sali Berisha, ish-presidenti i Shqipërisë, kanë qenë ndër udhëheqësit më des.potikë që u shfaqën në Evropën Lindore që nga shkat.ërrimi i sistemit ko.munist. Të dy burrat paraqiten të aftë për gjithçka në mënyrë që të ruajnë ose rifitojnë pushtetin dhe të dy kanë pasur pjesën e tyre për të luajtur në ngjarjet tra.gjike në Kosovë.

Unë kurrë nuk e kam takuar z. Millosheviç, por kam parë figurinë e tij, në rrobat e bur.gut, duke parakaluar nëpër rrugët e Beogradit ndërsa një turmë e madhe, më shumë se 100,000 të fortë, u përpoq të marshonte në rezidencën e tij personale në periferi më të shquar të qytetit.
Sigurisht që nuk na lejohej të shkonim diku afër haciendës së një presidenti, pasuria personale e të cilit vlerësohet të jetë e madhe. Pol.icia u kujdes për këtë. Ata gjithashtu u kujdesën që mjeshtri i ri i kukullave që man.ipuloi me figura u mor dhe u rrah shumë keq.

Z. Millosheviç e di mirë rezonancën historike që Kosova ka me serbët dhe ndjenjat nac.iona liste të krijuara nga ngjarjet atje kanë tentuar të bashkojnë kombin pas tij, përkundër armi.qësisë së përgjithshme ndaj tij për çështje të tjera. Prandaj, “karta e Kosovës” është luajtur me sukses nga z. Millosheviç në disa raste me pak kujdes për pa.sojat që mund të ketë mbi banorët e zakonshëm të rajonit.

Mano,vrimi i tij i zgjuar politik e ka lejuar atë të mbajë push-tetin. Kjo është një arritje e jas.htëzakonshme për një njeri që arriti të dë.bojë gjysmë milioni qytetarë të tij në rrugët e kryeqytetit për të marshuar kundër tij në një natë të vetme në janar 1997.

Përtej kufirit në Shqipëri z. Berisha është ak.uzuar për përd.orimin e kri.zës aktuale për të ri.fituar presidencën e vendit të tij. Si president, z. Berisha krijoi urr.ejtjen mes njerëzve të tij derisa, në mars të vitit 1997 , i gjithë vendi u shemb në një kaos të arm.atos.ur. Një valë shqetë.simesh përfshiu Shqipërinë nga veriu në jug. Pothuajse çdo de.po ush.tarake në tokë u ba.stis dhe brenda dy javësh pothuajse çdo mashkull i rritur në Shqipëri kishte një pus.hkë su.lmi. Është vlerësuar se më shumë se një milion a.rmë kishin rënë në duart e pop.ullatës civ.ile.

Papritur, kr.iza solli një moment të historisë së saj të veçantë kur ban.ditë ha.pën z.jarr ndaj qytetarëve gjermanë që po eva.kuoheshin nga Tirana. Zja.rri u kthye; të shtë.nat e para të lëshuara nga ze.mërimi nga usht.arët gjermanë që nga fundi i Luf.tës së Dytë Botërore. Pas pak, unë takova z. Berisha, ende president, në pallatin e tij në Tiranë. Bu.rra me rroba civile dhe me a.rmë kallashnikov nuk lejuan askënd të ecte në shtegun jashtë ndërtesës në Rrugën e Heronjve të Kombit. Brenda unë u kon.trollova plotësisht para se të më fu.tnin në prani.

Një njeri me kotësi të konsiderueshme, Presidenti Berisha këmb.ënguli që intervista të kryhej në anglisht dhe pa përkthyes. Rezultati ishte një përrua fjalësh të shkëputura nga njëra-tjetra, një rr.ymë “fjalish” prej të cilave vetëm një në 10 përmbante një folje. Por mesazhi ishte i qartë. Kundërshtarët e tij politikë ishin “ba.nditë” dhe “tra.fik.antë” (tra.fik.antë të dro.gës), “komitetet e shp.ëtimit” të ngritura në kundërshtim me sun.dimin e tij do të “domin.oheshin me fo rcé” dhe ai pastaj do të mpo.shtte rrënjësisht opo.zitën në zgje.dhjet e ardhshme.

Në mënyrë më të konsiderueshme ai theksoi në një numër rastesh se arm.ato sja e po,pullatës ci.vile dhe sαk-atimi që pasoi nuk ishte asgjë më e keqe sesa e drejta e qytetarëve zviceranë për të mbajtur ar.më në mbr.ojtjen e vendit të tyre. Kundërshtarët e z. Berisha fituan një fitore dër.rmuese në zgjedhje dhe, për habinë e shumë vetave, ai thjesht la pallatin e tij dhe shkoi në shtëpi.

Tani, bashkëpunëtorët e z. Berisha ak.uzohen për ko.ntrab.andë të shumë prej atyre mi.jëra pu.shkëve përtej kufirit me Kosovën. Mbës.htetja e tij kryesore vjen nga pjesa e Shqipërisë e cila kufizohet me atë rajon.

Si Z. Millosheviç dhe Z. Berisha duhet të fitojnë kr.edi politike në shtëpi nga dh.una e vazh.dueshme në Kosovë. Fakti që Z. Millosheviç duket se i ka pranuar Perëndimit ka të ngjarë, nëse sjellja e tij e mëparshme merret parasysh, të jetë një veprim i përkohshëm.