Lajmet E fundit

Cili është mendimi juaj para se të lexoni se kush e vr.au Rexhën në grazhdin e kalit?

Shumëkush prej nesh është rritur me këngën e Rexhës dhe sa herë e ka dëgjuar këtë këngë të Qamilit të Vogël, ka nd.ier edhe dh.embje për atë ngj.arje që besohet se ka ndo.dhur para 140 vitesh, kur djali je.tim, natën e dhë.ndërisë, gje.ndet i vd.ekur në grazhd të kalit.

Gjithmonë është menduar se Rexhën e kishte mb.ytur kali, madje shpes.hherë edhe është iro.nizuar me rastin, duke thënë se Rexhën e ka mb.ytur pela. Por, duket se e vërteta është ndryshe dhe jo ajo që kemi besuar të gjithë ne. Demir Krasniqi pretendon se e di versionin origjinal të këngës së njohur të Rexhës, ku sqarohet gjithë ngja.rja, që, sipas tij, ka ndo.dhur në fshatin Stubëll, afër Medvegjës, rrethi i Jabllanicës.

Rexhës i kishte vd.ekur babai kur ai ishte dyvjeçar. Nëna e tij, sipas trad.itave dhe zakoneve të vjetra, me qëllim që të mos lërë djalin je.tim, kishte pranuar të ma.rtohej për kunatin, i cili u kujdes për ta rritur Rexhën. Pastaj e fejoi dhe vendosi që ta martojë me dasmë dhe krushqi, sipas zakoneve dhe traditave shqiptare të rrethit. Ditën e dasmës së Rexhës, xhaxhait të tij, emri i të cilit nuk përmendet në këngë, i kishte hipur në ko.kë një më.rzi e madhe, ngase e dinte se Rexha, pasi të martohej do të ndahej prej tij dhe do t’ia me.rrte gjy.smën e pasurisë, që do t`i takonte si tra.shëg.imi nga babai.

Kjo ves.vese e shtyri atë që ta vr.asë Rexhën në ditën e dasmës së tij. Ai e ma.shtron Rexhën dhe e çon tek stalla e kuajve të dasmorëve, gjoja për t’i ush.qyer ata dhe atje e vr.et tinëzisht, duke e lënë të vd.ekur në grazhd të kalit. Dasmorëve ua dha hab.erin duke u thënë se njëri prej kuajve e kishte që.lluar Rexhën me shq.elm dhe e kishte lënë të vd.ekur në vend.

“Sipas burimeve të sigurta historike, kjo ngjarje ka ndodhur disa vite para Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, në afërsi të Medvegjës, ku për qëllime tra.shëg.imie Rexhën je.tim e ka vr.arë mixha i tij”, thotë rapsodi Demir Krasniqi, duke pretenduar se kjo është e vërteta, që ai e ka dëgjuar prej Qamilit të Vogël.

Nëna e Rexhës ishte kth.yer nu.se për kunatin
Dasmorëve nuk u kishte shkuar mendja se këtë kr.im mi.zor mund ta ketë bërë xhaxhai i Rexhës. Ata i be.suan fj.alëve të axhës së Rexhës. Demir Krasniqi thotë se ngja.rjen e kishte dëg.juar nga Qamili i Vogël. Të vër.tetën e vd.ekjes së Rexhës e kishte tr.eguar vetë nëna e tij, disa vite më vonë, pasi asaj i kishte vd.ekur burri i dytë, që ishte axha i Rexhës.

Pra, vr.asë.si i vërtetë i Rexhës ishte ax.ha i tij e jo kali, siç është kënduar kënga plot një shekull e disa dekada. Sipas Krasniqit, këtë këngë e kishte sjellë në Gjakovë familja e këngëtarit Qamili i Vogël, që ishin shpë.rngulur pikërisht nga fshati Stubëll i Medvegjës. Qamil Muhaxheri ishte i pari që e kë.ndoi këtë këngë në Radio-Prishtinë. Kënga është përhapur shumë shpejt nëpër të gjitha trevat dhe krahinat shqiptare, ku këndohet edhe në ditët e sotme, por është e ndërtuar mbi një rrëfim të pavërtetë, duke krijuar edhe versione që shkojnë deri në ban.ali.tet.

Krasniqi e ka për.punuar dhe përs.htatur për këngë origjinalin e kësaj ng.jarjeje dhe për herë të parë e ka inc.izuar në audio kasetë më 25 korrik 2012. Ai pre.tendon se kjo është e vërteta e vd.ek.jes së Rexhës dhe ky version nuk është kundë.rshtuar ende nga rapsodët dhe muzikologët.