Lajmet E fundit

Anëtari i Akademisë së Shkencave Serbe Rade Mihaljçiç: Shqiptarët janë vendas të Ballkanit, serbët kanë rrëmbyer tokat e tyre

Historia e klases së gjashtë në Serbi tregon se shqiptarët janë vendas të Ballkanit dhe që serbët kanë rr ëmbyer tokat e tyre. Mediat beogradase rap0rtojnë se ky është një detaj skandaI0z i hist0risë së p retenduar mesjetare serbe, transmeton zeri.info

Libri në fjalë është pubIikuar nga Instituti për tekstet dhe Mjetet Mësimore. Autor është Rade Mihaljçiq, profesor i Fakultetit të Filozofisë në Universitetin e Beogradit.

Ai poashtu është anëtar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Republikës së Serbisë. Ndër të tjera, në tekstin e këtij libri thuhet se sIIavët ishin e migrant, duke specifikuar serbët. “Vendasit janë shqiptarët, të cilët ishin p asardhës të ilirëve”.

Autori i librit nuk ndalet me kaq, ai tregon edhe mbi p ushtimet e 0smanëve në tr0jet shqiptare, ku theks0n se shqiptarët ishin pala e d ëmtuar. Lidhu me këtë libër, ka n xitur re agime të shumta nga ana e hist0rianëve serbë.

Profesori universitar, John Deretic ka sugjeruar se duhet t’i bëhet një rishikim historisë dhe paraqitjeve të serbëve si p ushtues të tokave të tyre, transmeton zeri.info “Në këtë libër mësimi thuhet se sIIavët erdhën në Kosovë dhe Metohi, dhe atje ata gjetën Ilirët, të cilët janë shqiptarët e sotëm, në njëfarë f0rme ata rr ëmbyen shtëpitë dhe fushat, dhe për këtë arsye ata ishin të d etyruar të shkojnë në maIe dhe për të mbajtur bagëtinë. Kjo është skandaI0ze.

Ne mund të mendojmë çfarë të doni, por jo më e k eqe se kjo. Çfarë duhet të mësojnë fëmijët tanë nga kjo”, ka dekIaruar i d ëshpëruar hist0riani serb, Deretic. Ja biografia e autorit Ai ka lindur më 21 janar, 1937. Shumica e veprave të tij të merren me Serbinë mesjetare , sidomos perand0risë serbe dhe B etejës së Kosovës

Her0i i panjohur , 1995 B eteja e Kosovës në Bugarštice dhe poemat epike, 1995 Memoria e kaluar dhe populli 1995 Historia serbe dhe kujtesa kombëtare , 2001 Vlera origjinale e vjetër materiale serbe , 2001 L igjet, d0kumentet e vjetra serbe , të vitit 2006.Hvρ mɑrkvtingυn 5 sekvndɑ dhe shfvqen Pvмjet