Lajmet E fundit

E pa botuar deri më tani/ Hypatia është bija e të parëve tanë

Një pasdite tra.gj.ike e vitit 415 pasKr gjersa ishte duke e zhv.illuar shkencën në men.djen e saj, ia më.syni masa e të.rb.uar nga fan.atizmi fetar dhe e fil.loi dje.gën e vle.rave të mëdha të Bibliotekës së Aleksandrisë dhe e mori Hypatinë duke e shk.ëput.ur nga rea.lja dhe e nxori në rrugë duke u rr.ah dhe dh.un.uar bar.baris.ht deri në vd.ekje. Ishte fa.nati.zmi fe.tar kundër dij.ës së shenjtë..

Hypatia e Aleksandrisë e lindur rreth vitit 370pasKr, e bija e Theonit të Aleksandrisë, matem.atikanit famë.madh të kohës, mbeti pio.nerja e rën.dësisë së gru.as në historinë e civilizimit njerëzor, një g.rua që pë.rfaqëso.nte in.teli.gjencën fem.ërore dhe e cila akt.ivisht pun.onte për të mirën e njerëzimit. Ajo ishte diçka e pos.açme që ng.ërth.ente në veti buk.urinë dhe in.telektin e lartë. Ajo ishte përgj.egjëse për atë që që e bas.hkoi kul.turën, di.jen dhe të kup.tuarit fi.lozo.fik të së vërtetës njer.ëzore – Biblioteka e Aleksandrisë.

Theoni, i ati i Hypatisë ia më.soi të bijës mate.matikën dhe as.tronominë, por thuhet që Libri III i Teor.isë së vers.ionit të Teonit për Almagestin e Ptolomeut, ku pa.raqitej model i Universit, i cili mbeti i he.shtur deri në kohë e Kopernikut dhe Galileos – ishte ve.për kry.ekëput e Hypatisë.

A ishte Hypatia filo.zofja më e madhe e Aleksandrisë dhe mar.tir i vë.rtetë vler.ave të te mësuarin?
Ajo u shnd.ërrua në co.pë e gr.imë nga një g.rup “qen.ieve nje.rëzore, jo pse ishte fe.mër, por sepse mësimi i saj ishte aq i the.llë, aft.ësitë e saj dil.ektike aq të sh.trira gjerë e gjatë saqë i pe.ngon.te ata që e don.in hesh.tjen men.dore të saj. Të balla.faqohe.shin me Hypatinë ishte e pa mu.ndur, por ata zgjod.hën vr.as.jen e saj.