Lajmet E fundit

Ky është Shqiptari më i vua.jtur në botë/ Ai bëri dyfishin e burgut të Mandelës. Fati i tme.rrshëm i Samiut që nuk doli gjallë…

Hyri në bu.rg në moshën 24-vjeçare. Vd.iq aty në moshën 67-vjeçare. Fotoja e parë është bërë pak kohë pas hy.rjes në bu.rg, ndërsa e dyta pa.k vite para vd.ekjes. U dë.nua tri herë për arsye politike…

Në asnjë vend të Lindjes ko.muni.ste nuk mund të gjesh shembuj të tillë. – shkruante para pak kohësh në rrjetin e tij social ish-drejtori i Ark.ivës në Ministrinë e Bre.ndshme, Katriot Dervishi.

Dangëllitë, vijnë më origjinë nga Përmeti, por 300 vjet më parë ata u shpërngulën dhe shkuan në fshatin Menkulas të Devollit. Një derë e madhe që do të bëhej pre e ko.muni.zmt për gjatë gjithë viteve të di.ktatu.rës. Që në fillimet e re.gjimit ko.mu.nist e pikërisht më 1944, do të pr.ang.osej Sami Dangëllia.

Ai lindi më 1920-ën, fëmijërinë e kaloi në fshat, më vonë shkoi us.htar dhe që andej bashkohet me Bal.lin Kombëtar. Kur ko.muni.stët kthehen fi.tues, menjëherë fillojnë të ndj.ekin familjet Dangëllia. Pre e kësaj gju.etie u bë edhe Samiu. Kështu më 8 Tetor 1944, arr.esto.het dhe b.urgo.set në bu.rgun e Korçës dhe vetëm pas një viti e shp.allin “ar.mik të popullit”.

Sami Dangëllia u vendos në bu.rgun e Burrelit. Më pas fillon int.err.nimi, por shumë shpejt do të ri.dën.ohej dhe në vitin 1960, ri.dë.nohet me 25 vj.etë bu.rg dhe dër.gohet përsëri në Burrel, ku do të mi.rrte dhe no.fkën “Gjyshi”. Më pas kalvarin e vu.ajt.jeve do ta kalojë në Spaç, ku Dangëllia punonte shumë për të nxj.errjen e bukën së go.jës shtesë, mbasi nuk kishtë asnjë ndi.hmë nga të afërmit.

Punoi i skl.lavë.ruar, por i pa.mpos.htur nga to.rtur.at… Me 21 Maj 1973, ai ishte një nga or.ganiz.atorët e Rev.oltës së Spaçit.
Ky njeri ka vu.ajtur nga di.ktat.ura, mbase më shume se askush tjetër në botë. Janë plotë 108 milionë vi.kt.ima nga reg.jimi ko.mun.ist në të gjthë botën, por askush nga të bu.rgosu.rit nuk ka bërë aq bu.rg sa ai.

Edhe Mandela, që është simbol i qëndresës, ka bërë vetëm 28 vite b.urg, dhe me aq vite b.urg në Shqipëri janë me dhjetra, por simboli i Mandelës vlen për t’u vlerësuar, po aq edhe simboli i Dangëllisë.
Ai u bu.rgos në ku.lmin e rinisë dhe u de.rgj bu.rgj.eve për dekada me rradhë deri sa d.ha shpirt po në bu.rg. Jeta e tij, mbase kon.siderohet si një nga më të vës.htirat në botë. Të bu.rgose.sh në moshën 24 vjeçare dhe mos të da.lësh më gja.llë nga bi.rucat e kom.uni.zmit.