Lajmet E fundit

Vitet 91, koha kur Sali Berisha dhe Gramoz Ruçi urdh.ëronin për të…

Njëri ka fir.mosur me dorën e tij ur.dhra për të vr.arë njerëz, ndërsa tjetri ka pë.rdorur gjithnjë do.rën e ush.tarëve të tij, për të vr,arë dhe zhd,ukur njerëz, për të rr,ëmb yer dhe tor,turuar, për të bom,bar, duar Jugun e Shqipërisë dhe madje edhe për të shitur te.rritore të vendit për pushte

Bëhet fjalë për Gramoz Ruçin dhe Sali Berishën, dyshen fam,ëkeqe që doli nga zyrat e Ramiz Alisë dhe vijoi qëndrimin në krye të piramidës politike të Tiranës për 30 vite me radhë.

Gramoz Ruçi deklaroi tërheqjen nga politika disa ditë më parë pasi mori një mesazh nga Perëndimi, ndërsa Sali Berisha vijon lu, ftën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke refuzuar fundin e tij politik, edhe pas shpalljes në listën e z, ezë bashkë me familjen. Gramoz Ruçi dhe Sali Berisha, në skenë gjoja kundërshtarë, por në pra.paskenë al, eatët dhe të lidhur me fije të shum,ëfishta interesash, janë ndër të rrallët politikanë shqiptarë që kanë firmosur për të vr, arë njerëz dhe që vijo.jnë t’i shpëtojnë drejtësisë.

Është data 2 prill 1991. Gramoz Ruçi, Ramiz Alia dhe Sali Berisha janë bashkë. Plani është të bëhet një ndryshim në formë i pushtetit dhe në krye të jetë sërish e njëjta kastë. Dhe ashtu ndodhi. Treshja në fjalë stimulonte pro, testat dhe i kontrollonte ato, por u trembej mundësisë së daljes së tyre jashtë kontrollit nga njerëz të guximshëm që nuk komandoshin prej tyre. E tillë ishte edhe pro, testa e Shkodrës ku u v, ra Arben Broci dhe tre djem të tjerë.

Në këto rrethana, Gramoz Ruçi lëshon këtë urdhër tepër sekret, me numër 112, ku urdhëron që qitësit më të përgatitur të regjimit të zënë pozicionet dhe të vr, asin pro testuesit, që su lmojnë forcat e kastës sunduese. Është një urdhër i mirëfilltë për të vr, arë. Këtë urdhër të Ruçit, Berisha e përdori në mënyrë të dyfishtë: Hoqi qafet Arben Brocin, siç bëri me Azem Hajdarin 7 vite më pas, dhe i përdori vr, asjet për të akuzuar Ruçin dhe Ramiz Alinë, për të krijuar idenë se nuk janë bashkë.

Gjashtë vite më pas, rolin e urd.hëruesit për të vr.arë do ta mer.rte Sali Berisha. Është periudha shkurt-mars 1997. Sali Berisha kishte vje.dhur zgje.dhjet e 26 majit 1996, qëndronte në pus.htet me dhunë, bënte rep.rezalje me SHIK-un ma.fioz me në krye Bashkim Gazideden dhe kishte krijuar fir.mat pir.amid.ale. Berisha kishte ref.uzuar disa ult.imatume të SHBA për përs.ëritjen e zgjedhjeve dhe për t’u lar.guar nga pushteti.

Për të mos urd.hëruar drejtp.ërdrejtë vr.asjet me dorën e tij, Berisha auto.rizoi Bashkim Gazideden për të shty.pur reb.elimin popullor, për të vr.arë njerëz dhe për të bo.mba.rduar Jugun, për të mbajtur pus.htetin me çdo kusht. Pasditen e 2 marsit 1997, Berisha ur.dhëron mbledhjen e Kuvendit dhe mir.aton gje.ndjen e jashtëzakonshme. Po atë ditë, Berisha emëron kreun e SHIK-ut, Bashkim Gazideden, Koma.ndanti të Shtabit të Gjen.djes së Jas.htëza.konshme, gjeneral të përgjithshëm, me kompe.tenca të plota për të vepruar.

Po atë ditë në darkë, Bashkim Gazidede, pas një takimi me Berishën pasi ky i fundit e gra.doi gje.neral, lës.hon ur.dhrin për asg.jësim njer.ëzish. Ky urd.hër kr.im.inal dhe to.p se.kret, me firmën e Bashkim Gazidedes, dor.ës së ze.zë së Sali Berishës, i datës 02.03.1997, me tit.ull ‘ur.dhër luf, tarak nr. 1”, urd.hëron bat.alionin e SHIK-ut për të as.gjësuar këdo që del para gjatë mar.shimit drejt Jugut, për të shtypur pro,testu.esit. Sipas urdhrit, njerëzit e SHIK-ut, të cilët më pas u arr, atisën, në bash.këpunim me usht,rinë, poli,inë dhe mercenarë të Berishës, duhet të hap.nin zja.rr ndaj kujtdo që bënte rez.is.tencë që pro.tes.tonte për rrëz.imin e Berishës nga pus.hteti/.