Lajmet E fundit

Pas 38 vitesh rr embimi djali takon per here te pare nenen e tij te vertete

Pas 38 vitesh rr embimi djali takon per here te pare nenen e tij te vertete -Shtyp hapesíren rek1amυese më pσshtë dhe lexσ lajmín e plσte

Nëna e tij e l indjes, Hilda del Carmen Quezada, i ishte thënë se djali i saj ishte i l indur para kohe dhe nuk je tonte me. Pr aktika e vj e dh j e s së fo shnjave dhe e ad optimit të tyre jashtë vendit ishte e pë rhapur gja të di ktaturës së Gje neral Aug usto P inochet

U pë rfshinë një rrj et gjy qtarësh, punonjësish so cialë dhe agj e n ci bi rësimi, dhe kjo u bë më e le htë nga in ku ra j i m i i Pi nochet për bi rësimet e hu aja. Graf dhe Quezada mësuan të vë rtetën vitin e kaluar falë një sho qa te jo f itimprurëse që he t oi këto b irësime dhe më vo në ata e ko nfirmuan me një te st të A D N-së.