Lajmet E fundit

Ka Ma Gj epsur Botën Me Bukurinë E Saj/ Di va E Ki nemasë Greke E Thotë Hapur: Nuk Mund Të Iki Nga Kjo B Otë Pa Thënë Se Jam Shqiptare!

Ka Ma Gj epsur Botën Me Bukurinë E Saj/ Di va E Ki nemasë Greke E Thotë Hapur: Nuk Mund Të Iki Nga Kjo B Otë Pa Thënë Se Jam Shqiptare!

E kush nuk është da shuruar me Pe nelopën e bukur greke. Me atë f ytyrë të gdh e n du r me sdhetare që për be snikërinë nd aj da shurisë së saj thu r te e çth u rte p ëlhura për 20 vjet me rradhë. Sepse e tillë është da shuria. Ajo i mb i je t oi viteve me fo rcën e saj.
Shty’p hapsiren rek.lamuese me poshte per te ndjekur videon ↓↓ artikulli vazhdon..

Dhe nëse le tërsia greke na ka sjellë im a zhe femrash si Helena që shk a k t oi një lu ftë për d ashurinë, hi storia e Pe nelopës na ka m agjepsur me be snikërinë e saj.
E in terpretuar prej një prej ar tisteve më të njohura greke, një l egjende me emrin Irene Papas ky rol është gdh e n d ur në hi storinë e botës.