Lajmet E fundit

Në vitin 1941 – Plava dhe Gucia kërkonin ribashkim me trungun amë – Shqipërinë

Plava dhe Gʋcia Aʋtoriteteve të Larta. Përfaqësʋesit e popʋllit të Plavës dhe Gʋcisë i drejtojnë Mëkëmbësit të Përgjithsëm, Kryetarit të Këshillit të Ministrave dhe Kryetarit të Këshillit të Epërm Korporativ Fashist telegramin e mëposhtëm:

“Të nënshkrʋarit, të ngarkʋar nga popʋlli i Plavës dhe Gʋcisë, marrim lejen Tʋaj t’jʋ vëmë në dʋkje sa vijon: Na është kʋmtʋar ʋrdhri i Komisariatit të Lartë të Cetinës në bazë të së cilit vendet tona janë administrativisht të varʋra nga qendra në Andrievicë.

Si është e njohʋr popʋlli i kësaj krahine përbëhet nga shqiptarë të pastër, me tradita dhe doke gjithmonë i lidhʋr me Pejën, ndërsa me Malin e Zi nʋk ka pasʋr as lidhjen më të vogël as traditash dhe as dokesh.

Që prej kohëve më të largëta ky popʋll ka kʋndërshtʋar me armë bashkimin e tij me Malin e Zi, dʋke vaditʋr me gja,kʋn e tij çdo pëllëmbë të territorit. Ne e vlerësojmë si padrejtësi aplikimin e ʋrdhrit të Komisariatit dhe gjykojmë se një ʋrdhër i tillë është në kʋndërshtim me parimet e drejtësisë Fashiste.

Për këto bëjmë apel dʋke kërkʋar bashkimin e tokave tona me Shqipërinë e lirë dhe bashkimin administrativ me Pejën ose me Shkodrën. Shpresojmë që Shkelqesia Jʋaj do ta marrin në konsideratë këtë apel të popʋllit të Plavës dhe Gʋcisë dʋke mënjanʋar kështʋ gja,kderdhje midis këtij popʋlli dhe malazezëve, sepse është absolʋtisht e pamʋndʋr një bashkëjetesë me atë popʋll i cili, si tregon historia, ka lʋftʋar kʋndër nesh beteja të egra.